ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ 1.11 Big Sale 1 แถม 1 Resort World 1 Hong Kong Okinawa Miyakojima Island Hong Kong 6วัน 5คืน

ล่องเรือสำราญ 1.11 Big Sale 1 แถม 1 Resort World 1 Hong Kong Okinawa Miyakojima Island Hong Kong 6วัน 5คืน

ล่องเรือสำราญ เที่ยว Hong Kong Okinawa Miyakojima Island Hong Kong ฮ่องกง โอะกินะวะ มิยาโกะจิมะ (SUN) 6 วัน 5 คืน รวมความบันเทิงและอาหารทุกมื้อ


ล่องเรือสำราญ 1.11 Big Sale 1 แถม 1 Resort World 1 Hong Kong Okinawa Miyakojima Island Hong Kong 6วัน 5คืน
รหัสทัวร์
CRU_0178
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
เดินทางโดย
Resorts World One
Resorts World One
ราคาเริ่มต้น
37,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 SUN ฮ่องกง - 15.00
2 MON ล่องน่านน้ำสากล - -
3 TUE นาฮา 10.00 20.00
4 WED มิยาโกะจิมะ 10.00 20.00
5 THU ล่องน่านน้ำสากล - -
6 FRI ฮ่องกง 12.00 -

วันที่ 1 : ()

ท่าเรือ
ฮ่องกง
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
15.00

ท่าเรือ
ล่องน่านน้ำสากล
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
นาฮา
เวลาเรือถึง
10.00
เวลาเรือออก
20.00

ท่าเรือ
มิยาโกะจิมะ
เวลาเรือถึง
10.00
เวลาเรือออก
20.00

ท่าเรือ
ล่องน่านน้ำสากล
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
ฮ่องกง
เวลาเรือถึง
12.00
เวลาเรือออก
-
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว

 อัตรานี้รวม

 • ห้องพักบนเรือสำราญ 3 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อบนเรือสำราญ Resorts World One ตามที่ทางเรือได้เตรียมไว้ให้ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ
 • ภาษีท่าเรือ

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 • ค่าทิปพนักงานบนเรือ 60 USD / ท่าน /ทริป(ชำระบนเรือ) สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ 75 USD / ท่าน /ทริป สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป
 • ค่าดำเนินการวีซ่า(Sanya) 5 USD / ท่าน / ทริป
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)
 • ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศต่างๆ สำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารพิเศษที่สั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ แพ็คเกจเครื่องดื่มที่สั่งกับทางเรือสำราญ
 • ค่า Wifi บนเรือสำราญ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าตรวจ Antigen Rapid Test (ถ้ามี)

 หมายเหตุ

 • สำหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาให้ขึ้นเรือ
 • สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ (เด็กทารกควรมีอายุอย่างต่ำ 6เดือน 7วัน)
 • ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากกว่า 180 วันนับจากวันเดินทางกลับ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมือของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพอากาสและฤดูกาล หรือเกิดสุดวิสัยในการเดินทาง
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากผู้เดินทางพบผลโควิดเป็นบวก ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากโปรแกรมที่เลือกทำการจองด้วยตัวของท่านเอง
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อ อ าจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
จำนวนผู้เข้าชม 132 ครั้ง


แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน